top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 

 • Addis Coffee: rechtspersoon Addis Coffee die (koffie)producten op afstand levert aan bedrijven en consumenten.

 • Besteller: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Addis Coffee.

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van het door Addis Coffee georganiseerde systeem, onze website en daaraan gerelateerde systemen, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 • Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Besteller en Addis Coffee gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Besteller gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Besteller om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen.

 • Dag: kalenderdag.

 • Voortgezette overeenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan het aanbod en/of de afnameverplichting over een langere periode is gespreid.

 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Besteller of Addis Coffee in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van Addis Coffee

Addis Coffee

Van der Pekstraat 57-2

1031 CS, Amsterdam
 

Telefoon: 06 46628467

e-mail: info@addiscoffee.nl

 

KvK-nummer: 77847784

btw-nummer: NL003250091B89
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Addis Coffee en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Addis Coffee en de Besteller.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Addis Coffee de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Besteller beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Addis Coffee zijn in te zien en zij op verzoek van de Besteller zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Besteller worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de Besteller op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Besteller langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de Besteller zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het Aanbod

 1. Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten en/of diensten door de Besteller mogelijk te maken. Als Addis Coffee gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Addis Coffee niet. 

 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de Besteller duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Dit houdt met name in:

 • de prijs, inclusief belastingen;

 • eventuele leveringskosten;

 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om dit vast te stellen;

 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

 • de vorm van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor de aanvaarding van het aanbod of, in voorkomend geval, de termijn voor de honorering van de prijs;

 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de Besteller deze kan raadplegen;

 • de wijze waarop de Besteller voor het sluiten van de overeenkomst kennis kan nemen van ongewenste handelingen, en de wijze waarop de Besteller deze handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;

 • de gedragscodes waaraan Addis Coffee zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Besteller deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de ononderbroken of periodieke levering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - Het contract 

 1. De overeenkomst tussen Addis Coffee en de Besteller komt tot stand op het moment dat de Besteller de aanbieding van Addis Coffee accepteert door het op de website aanwezige webformulier volledig en juist in te vullen en daarnaast voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens komt er een overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Addis Coffee, anders dan de aanbieding op de website, wanneer de Besteller op dezelfde wijze waarop Addis Coffee het aanbod aan Besteller doet, de aanbieding aanvaard en daarin voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 2. Indien de Besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Addis Coffee onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Besteller de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt Addis Coffee passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Besteller elektronisch kan betalen, zal Addis Coffee daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Addis Coffee kan zich, binnen de grenzen van de wet, op de hoogte stellen of de Besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Addis Coffee op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Addis Coffee zal bij het product of de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de bedrijfsvestiging van Addis Coffee waar de Besteller met klachten terecht kan.

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het feit dat hij van het herroepingsrecht is vrijgesteld.

 • de informatie die overeenkomt met de bestaande service na verkoop en garanties.

 • de in deze Voorwaarden opgenomen gegevens over de identiteit van Addis Coffee, tenzij Addis Coffee deze gegevens al aan de Besteller heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 • de voorwaarden voor opzegging van het contract indien het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

 • Indien de Addis Coffee zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Besteller. 

 2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Besteller zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van de koffie gesloten houden. Daarna zal de Besteller de zak koffie in originele staat en verpakking onverwijld aan Addis Coffee retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Addis Coffee. 

 3.  Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Addis Coffee, Van der Pekstraat 57-2, 1031 CS, Amsterdam

 4. De koffie al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u een vriend/vriendin of de buren ontzettend blij met de overgebleven koffie!

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de indien van toepassing zijnde kosten van terugzending voor rekening van de Besteller.

 2. Indien de Besteller een betaling heeft verricht, zal Addis Coffee dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Gegevensbescherming

 1. Wanneer de Besteller koffie bestelt op onze website en in het verdere contact wat wij hebben naar aanleiding van de bestelling met de Besteller, verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller.

 

Artikel 9 - De prijs 

 1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt. 

 2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

 3. In afwijking van het vorige lid kan Addis Coffee producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop Addis Coffee geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 4. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.

 5. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Addis Coffee dit bedongen heeft en a. zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 6.  Alle prijzen die bij de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. Addis Coffee staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Addis Coffee, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Besteller ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Addis Coffee op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens Addis Coffee kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Addis Coffee levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Addis Coffee mee samenwerkt. 

 2. De plaats van levering is het adres dat de Besteller aan het bedrijf heeft opgegeven.

 3. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Addis Coffee gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen. 

 4. Addis Coffee bezorgt op het adres dat de Besteller aangeeft in zijn/haar klantaccount op onze website. Als de Besteller het leveringsadres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn. 

 5.  Als het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan aan de overeenkomst tussen Addis Coffee en Besteller voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door Besteller aangegeven leveringsadres, of door de producten af te geven bij het bij het leveringsadres dichtstbijzijnde afhaalpunt. 

 6. Als de producten op het moment van persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 5.2 tot en met 5.5 heeft Addis Coffee eigendomsvoorbehoud op de producten totdat het koopbedrag volledig betaald is. 

 7. Addis Coffee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productorders en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.

 8. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zal Addis Coffee geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Besteller hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 9. In geval van afwijzing krachtens het vorige lid zal Addis Coffee de door de Besteller gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.

 10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Addis Coffee zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Addis Coffee.

 11.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij Addis Coffee tot het moment van aflevering aan de Besteller.

 

Artikel 12 - Termijnen: duur, beëindiging en verlenging

Opzegging 

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, kan door de Besteller te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de geldende opzeggingsregels.

 2. Een Besteller kan de in de voorgaande leden genoemde gesloten overeenkomsten: 

 • Wijzigen of opzeggen als deze worden doorgegeven om 23:59u op de zondag voorafgaand de volgende levering.

 • op hetzelfde moment opzeggen als door Addis Coffee voor zichzelf heeft onderhandeld voor het opzeggen ter nakoming van de overeenkomst.

 

Verlenging 

 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten of diensten, kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Besteller de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. Voor zondagavond 23:95u moet de bestelling geannuleerd zijn voor de komende week. Anders gaat de opzegging pas een week later in. 

 

Ontbinding 

 1. In het geval dat de Besteller zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan Addis Coffee gebruik maken van verschillende opties om nakoming van Besteller te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties: 

 • a. Addis Coffee kan de Besteller de gelegenheid geven om binnen een door Addis Coffee gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; en

 • b. Addis Coffee kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 • Addis Coffee zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Besteller te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

 

Artikel 13 - Betaling 

 1. Voor betaling door Besteller aan Addis Coffee kan Besteller slechts gebruik maken van door Addis Coffee aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden. 

 2. Met het uitvoeren van de eerste betaling via op de website van Addis Coffee beschikbare betalingsportal, geeft de Besteller Addis Coffee uitdrukkelijke toestemming om ook toekomstige betalingen van het door hem/haar opgegeven rekeningnummer te innen. 

 3. Betaling door Besteller vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Besteller en Addis Coffee. In het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zal de periodieke betaling voorafgaand aan elke levering plaatsvinden. 

 4. Als de Besteller niet in binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt en/of niet tijdig betaalt, bijvoorbeeld doordat hij/zij ontoereikend saldo heeft op de door hem/haar opgegeven rekening ter betaling, of wegens stornering van het afgeschreven bedrag, kan Addis Coffee een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening brengen. 

 5. Wanneer betaling niet tijdig wordt voldaan, zal Addis Coffee hier een herinnering van versturen. Als de betaling niet wordt voldaan in de hierin gestelde termijn, is Addis Coffee gerechtigd het door de Besteller afgesloten abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om ook schadevergoeding en schade wegens achterstallige betalingen te innen en de daarbij behorende incassokosten te verhalen op de Besteller. 

 6. Addis Coffee biedt facturen en betalingsherinneringen uitsluitend elektronisch aan.

 7. Addis Coffee incasseert het bedrag gelijk aan het bedrag van de door de Besteller geplaatste bestelling. 

 8. Wanneer Besteller tijdens de looptijd van het abonnement een wijziging verzoekt, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging van het door Addis Coffee te incasseren bedrag, behoudt Addis Coffee het recht van de automatische incasso totdat het abonnement door Besteller wordt stopgezet. 

 9. De Besteller heeft de plicht om Addis Coffee tijdig te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Addis Coffee.

 2. De bij Addis Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Addis Coffee binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Besteller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   

Artikel 15 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Addis Coffee en de Besteller waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Besteller zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Besteller op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van Addis Coffee

 • Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts geldig nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat de voor de Besteller meest gunstige bepaling de passende wijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod zal voorschrijven.

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

Addis Coffee

Van der Pekstraat 57-2

1031 CS Amsterdam

Nederland 

e-mail: info@addiscoffee.com

Payment Methods
bottom of page